Diplomatiskas un konsularas attiecibas un ligumu slegšana. Diplomatisko vai konsularo attiecibu partraukšana vai to nepastavešana starp divam vai vairakam valstim nekave ligumu slegšanu starp šim valstim. Liguma noslegšana pati par sevi neietekme situaciju diplomatisko vai konsularo attiecibu joma. Šis Konvencijas noteikumi neietekme nekadas liguma saistibas, kas var rasties valstij – agresoram to pasakumu rezultata, kas veikti saskana ar Apvienoto Naciju Organizacijas Statutiem šis valsts agresijas sakara.

Depozitariji, pazinojumi, labojumi un registracija. Depozitariju var noteikt sarunas vedošas valstis liguma teksta vai kada cita cela. Par depozitariju var but viena vai vairakas valstis, starptautiska organizacija vai šis organizacijas augstaka administrativa amatpersona.

Atbilstoši PTAL 6. Ta ka punkta ir paredzetas pardeveja tiesibas vienpuseji grozit Priekšliguma ta pielikumu noteikumus, tas ir atzistams par netaisnigu liguma noteikumu saskana ar PTAL 6. Priekšliguma 1. Pardevejs drikst mainit nodošanas datumu, pazinojot par to Pircejam ne velak ka lidz Apskatit ligums.

Apmaksa par Pasta pakalpojumu sniegšanu tiek veikta ka pecapmaksa bezskaidras naudas norekinu veida 10 desmit darba dienu laika pec abpusejas Pienemšanas – nodošanas akta parakstišanas un Izpilditaja iesniegta rekina sanemšanas. Ligums var tikt lauzts, Pusem savstarpeji vienojoties, normativajos aktos noteiktaja kartiba vai pamatojoties uz tiesas spriedumu. Jebkuri Liguma grozijumi vai papildinajumi stajas speka tikai tad, ja ir sastaditi rakstveida un tos ir parakstijušas abas Puses.

Samaksa par Precu izgatavošanu un paveiktiem Darbiem tiek veikta ne velak ka 30 trisdesmit kalendaro dienu laika pec kvalitativu Darbu paveikšanas un Darbu pienemšanas – nodošanas akta abpusejas bez atrunam parakstišanas un attieciga rekina sanemšanas dienas. Puses ir atbildigas par Liguma saistibu neizpildi atbilstoši Liguma noteikumiem un Latvijas Republikas speka esošajiem normativajiem aktiem.

Fiziskas apsardzes pakalpojumu nodrošinašana Rigas teritorialajas nodalas t. Pasutitajs rekina apmaksu par ši Pakalpojuma izpildi veic, pamatojoties uz Pasutitaja un Izpilditaja parakstitiem aktiem par sniegtajiem Pakalpojumiem katra Objekta un Izpilditaja iesniegto rekinu, ne velak ka 20 divdesmit kalendaro dienu laika no rekina sanemšanas dienas, parskaitot to uz Izpilditaja rekina noradito norekinu kontu.

Puse, kas nav izpildijusi vai nav pienacigi izpildijusi Liguma noteiktas saistibas, pilna mera atlidzina visus zaudejumus, kas nodariti otrai Pusei. Personu apliecinošu dokumentu un nelielu kravu parvietošana un to apsardze parvietošanas laika Rigas pilsetas ietvaros. Katrai no Pusem ir tiesibas lauzt Ligumu pirms ta termina beigam, noradot iemeslu un bridinot rakstiski otro pusi 30 trisdesmit dienas iepriekš, ja ir izpilditas šaja Liguma paredzetas saistibas lidz Liguma laušanas dienai.

Tapat Jums pec operacijas iedos visu informaciju, ko var un nevar darit. Var but nepieciešams nomainit intraokularo lecu ieverojamu parvietojumu. Reimatogenas tiklenes atslanošanas, neraugoties uz retu sastopamibu pec EEK vai phaeoemulsifikacijas, var but saistita ar šadiem riska faktoriem. Visbiežak tas attistas pec sarežgitas operacijas, kurai pievienots aizmugurejas kapsulas parravums un stiklveida kermena zudums, un dažreiz tas tiek parkapts, lai ari to var noverot ar veiksmigi veiktu operaciju.

Kim is facing difficulties on various fronts, both at home and abroad.

Parasti paradas menešus pec operacijas. Next page. Monday September 28 , Log in. Resend verification e-mail. Subscribe now. Kim is facing difficulties on various fronts, both at home and abroad. Washington, for its part, has not voiced increased alarm over the status of talks with North Korea.