Lai nodrošinatu, ka JNI rezultati tiek skaidri paraditi un pazinoti, butu japaredz ipaši uzraudzibas un novertešanas, ka ari informacijas un publicitates pasakumi. Uzraudzibas komitejas parrunas par JNI sagatavošanu un istenošanu, tostarp novertešanu, butu jaiesaista jauniešu organizacijas. ESF butu japiedalas strategija “Eiropa “, nodrošinot Savienibas prioritatem lielaku atbalsta koncentraciju. Saskana ar Regulas ES Nr. Atbilstigi atbalstita regiona attistibas limenim butu jaierobežo ari ESF atbalsta investiciju prioritates un piedavajums.

Lai nodrošinatu ESF atbalstito darbibu Savienibas limeni sasniegto rezultatu ciešaku uzraudzibu un labaku izvertešanu, šaja regula butu janosaka kopejs iznakumu un rezultatu raditaju kopums. Šadiem raditajiem butu jaatbilst investiciju prioritatem un darbibu veidam, ko atbalsta saskana ar šo regulu, ka ari attiecigajiem noteikumiem Regula ES Nr.

Dalibvalstis tiek mudinatas zinot par ESF investiciju ietekmi uz sociali atstumto grupu iespeju vienlidzibu, vienlidzigu pieeju un integraciju visas darbibas programmas. Ieverojot datu aizsardzibas prasibas par tadu jutigu datu vakšanu un glabašanu, kas ir saistiti ar dalibniekiem, dalibvalstim un Komisijai butu regulari javerte ESF atbalsta efektivitate, lietderiba un ietekme socialas ieklautibas veicinašana un nabadzibas apkarošana, jo ipaši attieciba uz tadam nelabveliga situacija esošam personam ka romi.

Dalibvalstis tiek mudinatas zinot par ESF finansetajam iniciativam savos valsts socialajos zinojumos, kas pievienoti valstu reformu programmam, jo ipaši attieciba uz sociali atstumtam kopienam, piemeram, romiem un migrantiem.

Prasmiga un efektiva ESF atbalstito darbibu istenošana ir atkariga no labas parvaldibas un partneribas starp visiem attiecigajiem teritorialajiem un socialekonomiskajiem dalibniekiem, nemot vera dalibniekus regionala un vieteja limeni, jo ipaši vietejo un regionalo pašvaldibu apvienibas, pilsoniskas sabiedribas organizacijas, ekonomiskos un jo ipaši socialos partnerus un nevalstiskas organizacijas.

Tadel dalibvalstim butu janodrošina socialo partneru un nevalstisko organizaciju lidzdarbiba ESF strategiskaja parvaldiba, sakot no darbibas programmu prioritašu ieskicešanas lidz ESF atbalsta istenošanai un rezultatu novertešanai.

Novertejumos konstatets, cik svarigi visos darbibas programmu aspektos un sagatavošanas, uzraudzibas, istenošanas un novertešanas posmos ir savlaicigi un saskanoti nemt vera dzimumu vienlidzibas merkus, vienlaikus nodrošinot ipašus pasakumus, kas veicina dzimumu vienlidzibu, sieviešu finansialo neatkaribu, izglitibu, kvalifikacijas celšanu un no vardarbibas cietušu sieviešu reintegraciju darba tirgu un sabiedriba.

Saskana ar LESD Diskriminacija dzimuma del butu jainterprete plašaka nozime, lai nemtu vera citus ar dzimumu saistitus aspektus atbilstigi Eiropas Savienibas Tiesas judikaturai. ESF finansiali atbalstito prioritašu istenošanai butu jaatbalsta ari vienlidzigu iespeju veicinašana. ESF butu jaatbalsta to ANO Konvencija par invalidu tiesibam paredzeto Savienibas pienakumu izpilde, kas cita starpa attiecas uz izglitibu, darbu, nodarbinatibu un pieejamibu.

ESF butu javeicina ari pareja no institucionalas aprupes uz aprupi vietejas kopienas limeni. ESF nevajadzetu atbalstit nevienu darbibu, kas veicina segregaciju vai socialo atstumtibu. Atbalsts socialajai inovacijai palidz panakt to, ka politikas pasakumi labak reage uz socialam parmainam. ESF butu jasekme un jaatbalsta inovativi socialie uznemumi un uznemeji, ka ari inovativi projekti, kurus ir parnemušas nevalstiskas organizacijas un citi socialas ekonomikas dalibnieki.