Naudas zimju drošiba. Bojatas naudas zimes. Skaidras naudas apstrades iestadem. Statistika Dati Galvenie makroekonomiskie raditaji Maksajumu bilances statistika MFI bilances un monetara statistika Procentu likmju statistika Finanšu kontu statistika Majsaimniecibu finanšu un paterina statistika Citu finanšu starpnieku statistika Maksajumu statistika Kreditu registra statistika Naudas tirgus indeksi Valutu kursi.

Skatit: Dienvidkoreja. Šis ar Aziju saistitais raksts ir nepilnigs.

Džini koef. HDI Vasara DST. Vikikratuve par šo temu ir pieejami multivides faili. Skatit: Dienvidkoreja. Šis ar Aziju saistitais raksts ir nepilnigs. Jus varat dot savu ieguldijumu Vikipedija, papildinot to. Platibas zina Koreja ir neliela. Ar kvadratkilometriem ta ir tikai pusotras reizes lielaka par Latviju 64 km².

Toties valsti dzivo 52 miljoni cilveku, tatad aptuveni 25 reizes vairak neka pie mums. Tieši milzigais iedzivotaju blivums bija viens no izaicinajumiem, ar kuru epidemijas sakuma saskaras Korejas mediki. Turklat nelaimigas sakritibas un cilveku mulkibas del par vienu no infekcijas perekliem kluva kadas pseidokristigas sektas baznica Tegu pilseta, kur dievkalpojumos vienlaikus pulcejas vairaki desmiti tukstošu cilveku.

Luk, kada tobrid bija epidemiologiska situacija pasaule dažas valstis: Kina – , Koreja – 0, Italija – 0, Spanija – 0, ASV – 0, Latvija — 0 inficeto. Paiet menesis, un skaitli butiski mainas. Patiesiba, vairak var liecinat saslimušo skaits, rekinats uz miljonu iedzivotaju. Tada gadijuma dati Bet ari ši statistika pilniba neraksturo realo situaciju, jo testešanas kriteriji katra valsti ir atškirigi.

Dažviet parbauda jebkuru, kurš velas, citur tikai cilvekus ar izteiktiem slimibas simptomiem. Ta vairs neskreja debesis, bet saka liekties uz leju, kluva lineari jeb vienmerigi augoša. Pašlaik atklato saslimstibu skaits ir stabils, videji diena. Bet ko nozime lineara likne? Paredzamibu un prognozejamibu, kas epidemijas apstaklos ir loti svarigi.

Korejas recepte ir šada: plaša testešana, informacija un sociala distancešanas. Valsti operativi iekartoja ap laboratoriju, kas veica bezmaksas testus visiem, kuri to velejas, – videji ap parbaužu diena. Starp citu, Latvija patlaban veic ap parbaužu diena, kas, rekinot uz iedzivotaju skaitu, ir pat nedaudz vairak.

Proti, mobilas laboratorijas, kuras analizi iespejams nodot, neizkapjot no automašinas – kaut kas lidzigs iebraucamam atras apkalpošanas restoranam. Atškiriba no Kinas, kas visu meginaja noslept, Koreja valdija pilniga atklatiba par epidemijas izplatišanas gaitu. Pie biroju eku ieejam izvietotas kameras cilveku temperaturas merišanai. Inficetie cilveki tiek izsekoti pec ta saucamajam digitalajam pedam, tas ir, mobilo iericu atrašanas vietas, ka ari pec kreditkaršu transakcijam un sejas atteliem ielu noverošanas kameras.

Sistema dod iespeju noskaidrot veselos cilvekus, kuri atradušies inficetas personas tuvuma, veikalus, kur tie vienlaikus iepirkušies, estuves, kuras ietureta kopiga maltite. Darbibas parskati. Dažadi sludinajumi. Dokumentu un zimogu atsaukumi. Eiropas ekonomisko interešu grupu registra zinas. Komercregistra zinas Jaundibinati uznemumi Izmainas uznemumos Likvideti uznemumi. Laulato mantiskas attiecibas. Mantojumu zinas.

Pazinojumi akcionariem, dalibniekiem, biedriem. Pazinojumi kreditoriem. Pazinojumi par teritorialo planošanu. Piegades un darbu izpildes pasutijumi. Pilnvaru atsaukumi. Politisko partiju registra zinas. Privatizacijas zinas. Promocijas darbi. Tas kombine ar darzeniem, senem, krejumu. Tapat grubas var izmantot salatos, kopa ar lapu slatiem, rukolu, kirštomatiniem, sieru. Kviešu putraimiem ir tada nkreptigaka garša. Ja putrai pieliek klat spekiti apcurkstinatus sipolinus, bus kartigs paediens. Ne visiem ta bukstinputra garšo.

Man – garšo, maniem majiniekiem – ne. Partikas kviešu klijas Valdo g. Piegade Riga: 3. Droši vien pasaule nav veseliga produkta par putru. Tieši pateicoties graudiem, organisms tas leni parstrada, putras tira organismu, dod mums energiju un palidz cinities ar dažadam slimibam, tai skaita ar diabetu.

Jo seviški putras ieteicams ieklaut edienkarte tam damam, kuras ievero dietu, jo lielaka dala putru ir satigas, bet tai pat laika tie ir mazkaloriju produkti. Mazliet iedzilinoties vesture, klust uzreiz skaidrs, ka senos laikos putras bija loti liela ciena, jo tas ir maksimali piemerotas musu platuma grados dzivojoša cilveka organismam. Putras mums dod visu, kas nepieciešams veseligai dzivei! Bet kada tendence verojama musdienas?

Šodien ir sekojoša aina: dietologi sit trauksmes signalu – musdienu cilveks ir pilniba mainijis savus ešanas paradumus. Cilveka edienarte tik pat ka vairs nav palicis vietas škiedrvielam. Musu partikas sastava gandriz vairs nav mineralvielu un vitaminu. Lielaka dala cilveku ir pargajuši uz mikstu partiku, kura viegli un atri parstradajas, turklat ta ir rafineta!

Bet no ta loti cieš gremošanas sistema un viss organisms kopuma. Nepareizs gremošanas sistemas darbs noved pie vielmainas traucejumiem un patologiskam neatgriezeniskam izmainam citos cilveka organos. Sekas verojamas nopietnu saslimšanu veida, ar kuram pedejos gados slimo arvien jaunaki cilveki. Strauji pieaug sirds asinsvadu, alergijas, onkologisko un citu slimnieku skaits.

Bet no ta varetu izvairities, ja mes pieverstos daudz veseligakam dzivesveidam un mainitu savus ešanas paradumus. Jo daba par visu ir parupejusies! Ja musu partika butu vairak škiedrvielu un organismam nepieciešamo mikroelementu daudzums, tad daudzu cilveku veseliba kardinali uzlabotos! Visi cilveka dzivibai svarigie elementi atrodas graudzalu graudos un pupinu kulturas.